Algemene voorwaarden aanvragers

1. Definities

1.1. Dienst: , de door de Dienstverlener geleverde Dienst waarmee zij beoogt vraag en aanbod bij elkaar te brengen;

1.2. Dienstverlener: Makelaarsoffertes, de uitvoerder van de Dienst;

1.3. Offerteverzoek: het verzoek van de Aanvrager aan de Dienstverlener om een geschikte Aanbieder te zoeken, dat de Aanvrager middels het daartoe bestemde formulier op de Website indient;

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Aanvrager en de Dienstverlener, op grond waarvan de Dienstverlener zich jegens de Aanvrager verbindt tot het doorzenden van het Offerteverzoek aan relevante Aanbieders;

1.5. Website: de website van de Dienst, toegankelijk via het domein ; www.makelaarsoffertes.com

1.6. Aanbieder: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels de Website in contact wil komen met Aanvragers, en de door deze Aanvragers gezochte dienst kan en wil verlenen;

1.7. Aanvrager: de persoon die voor zichzelf of voor een ander één of meer Aanbieders zoekt en daartoe gebruikmaakt van de Dienst.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Dienstverlener aan de Aanvrager, alsmede op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de Dienstverlener en de Aanvrager partij zijn.

2.2. Algemene voorwaarden van de Aanvrager, in welke vorm en onder welke benaming ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing door de Aanvrager naar dergelijke voorwaarden.

2.3. De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, onder kennisgeving van deze wijzigingen aan de Aanvrager.

2.4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden in het kader van een Overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

2.5. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op enigerlei andere wijze haar werking verliest, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De betreffende bepaling zal alsdan geacht worden te zijn vervangen door een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komt met de vervangen bepaling.

3. Omschrijving dienst

3.1. De Dienst is een platform bedoeld om individuele Aanvragers en Aanbieders met elkaar in contact te brengen. De Dienstverlener biedt dit platform aan middels een website, die toegankelijk is via het domein www.makelaarsoffertes.com

3.2. Aanbieders kunnen zich via de Website registreren. Daartoe dienen zij een formulier in te vullen, waarin zij hun contactgegevens invullen. Indien gewenst kan de Aanbieder specificeren wat voor soort Offerteverzoeken hij wenst te ontvangen. Na ontvangst van het ingevulde registratieformulier controleert de Dienstverlener deze op volledigheid. Indien de gegevens compleet zijn accepteert de Dienstverlener de Registratie en kan de Aanbieder relevante Offerteverzoeken ontvangen.

3.3. Aanvragers kunnen op de Website een formulier invullen waarin zij, naast enkele contactgegevens, kort aangeven welke dienst zij – voor zichzelf of voor een ander –wensen te ontvangen. Na verzending van het formulier controleert de Dienstverlener deze op volledigheid. Indien noodzakelijke gegevens ontbreken zal de Dienstverlener de Aanvrager vragen deze aan te vullen. Volledig ingevulde formulieren worden, na acceptatie, direct beschikbaar gesteld aan enkele geregistreerde Aanbieders uit de omgeving van de Aanvrager, die de gevraagde dienst aanbieden en hebben aangegeven Offerteverzoeken te willen ontvangen.

3.4. Indien de Aanbieder de gevraagde dienst ook daadwerkelijk wil aanbieden, zal hij vervolgens zelf contact opnemen met de Aanvrager en hem een aanbod doen. Vervolgens kunnen de Aanvrager en de Aanbieder gezamenlijk, zonder inmenging van de Dienstverlener, een overeenkomst voor dienstverlening sluiten.

4. Wijze van dienstverlening

4.1. De Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het Offerteverzoek door de Dienstverlener. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een Offerteverzoek niet te accepteren.

4.2. De Dienstverlener biedt met de Dienst uitsluitend een platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij heeft derhalve slechts een faciliterende functie en speelt geen rol bij de totstandkoming van de uiteindelijke overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanvrager en de Aanbieder, noch bij de uitvoering daarvan.

4.3. Op de Dienstverlener rust bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting. Zij garandeert derhalve op geen enkele wijze dat zij voor de Aanvrager een passende Aanbieder kan vinden.

4.4. De Dienstverlener controleert de door de Aanbieders aangeboden gegevens uitsluitend op volledigheid. Zij staat derhalve niet in voor de juistheid van de door de Aanbieder verstrekte gegevens. Indien de Aanvrager de door de Aanbieder aangeboden gegevens op juistheid wenst te controleren, dient hij voor deze controle zelf zorg te dragen.

4.5. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de door de Aanvrager aangeleverde gegevens aan te passen, te verbeteren en/of aan te vullen, alvorens zij deze naar geregistreerde Aanbieders doorzendt. Zij zal daarbij de strekking van het Offerteverzoek in het oog houden.

4.6. De Dienstverlener is jegens de Aanvrager te allen tijde, en zonder enige aankondiging vooraf, gerechtigd de Dienst te beperken, aan te passen of te beëindigen.

5. Verplichtingen Aanvrager

5.1. De Aanvrager is verplicht die gegevens te verstrekken aan de Dienstverlener die haar in staat stellen een geschikte Aanbieder voor de Aanvrager te vinden. De Aanvrager dient derhalve bij het indienen van het Offerteverzoek in ieder geval zijn postcode, (achter)naam en contactgegevens op te geven, alsmede een indicatie van de door hem – ten behoeve van zichzelf of een derde – gewenste dienstverlening.

5.2. De Aanvrager garandeert dat de door hem in het kader van het Offerteverzoek verstrekte gegevens juist zijn.

5.3. De Aanvrager verklaart bij de indiening van het Offerteverzoek te goeder trouw te handelen en daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in de middels het Offerteverzoek gevraagde dienstverlening.

6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

6.1. Aanvragen vervallen na verloop van dertig dagen vanaf de indiening ervan. Bij het vervallen van het Offerteverzoek worden de gegevens van de Aanvrager automatisch verwijderd en eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

6.2. De Aanvrager kan de Dienstverlener op ieder moment verzoeken het Offerteverzoek te verwijderen. Het verzoek tot verwijdering dient per e-mail te worden gezonden aan support@Makelaarsoffertes.nl. De Dienstverlener zal de gegevens van de Aanvrager binnen 24 uur verwijderen, waarmee de Overeenkomst van rechtswege eindigt.

6.3. De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging vooraf te beëindigen. Zij zal in dat geval de door de Aanvrager verstrekte gegevens verwijderen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm of door welke oorzaak dan ook, geleden door de Aanvrager in samenhang met of naar aanleiding van de Overeenkomst, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2. In het bijzonder is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm of door welke oorzaak dan ook, geleden door de Aanvrager bij of ten gevolge van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanvrager en de Aanbieder.

7.3. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte schade en gevolgschade in de breedste zin des woords is te allen tijde uitgesloten.

7.4. De Aanvrager vrijwaart de Dienstverlener zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met of het gevolg zijn van de Overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder ook alle aanspraken die voort zouden kunnen komen uit (de uitvoering van) de overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanvrager en de Aanbieder.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van en in samenhang met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Makelaarsoffertes.com is eigendom van Dutch Blue B.V. - KvK nummer 39077372