Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden bedrijven

  1. Definities

1.1. Dienst: , de door de Dienstverlener geleverde Dienst waarmee zij beoogt vraag en aanbod bij elkaar te brengen;

1.2. Dienstverlener: Makelaarsoffertes, de uitvoerder van de Dienst;

1.3. Offerteverzoek: het verzoek van een Aanvrager aan de Dienstverlener om een Aanbieder te zoeken, dat de Dienstverlener doorzendt aan geschikte Aanbieders;

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Aanbieder en de Dienstverlener, op grond waarvan de Dienstverlener zich jegens de Aanbieder verbindt tot het doorzenden van relevante Offerteverzoeken aan de Aanbieder;

1.5. Registratie: de inschrijving van een Aanbieder bij de Dienst, waarmee hij de Dienstverlener verzoekt hem Offerteverzoeken te sturen van Aanvragers die voldoen aan zijn opgegeven specificaties;

1.6. Website: de website van de Dienst, toegankelijk via het domein ; www.makelaarsoffertes.com

1.7. Aanbieder: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels de Website in contact wil komen met Aanvragers, en de door deze Aanvragers gezochte dienst kan en wil verlenen;

1.8. Aanvrager: de persoon die voor zichzelf of voor een ander één of meer Aanbieders zoekt en daartoe gebruikmaakt van de Dienst.

  1. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Dienstverlener aan Aanbieders, alsmede op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen de Dienstverlener en een Aanbieder.

2.2. Algemene voorwaarden van de Aanbieder, in welke vorm en onder welke benaming ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing door de Aanbieder naar dergelijke voorwaarden.

2.3. De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, onder kennisgeving van deze wijzigingen aan de Aanbieder.

2.4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden in het kader van een Overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

2.5. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op enigerlei andere wijze haar werking verliest, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De betreffende bepaling zal alsdan geacht worden te zijn vervangen door een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komt met de vervangen bepaling.

  1. Omschrijving dienst

3.1. De Dienst is een platform bedoeld om individuele Aanvragers en Aanbieders met elkaar in contact te brengen. De Dienstverlener biedt dit platform aan middels een website, die toegankelijk is via het domein .

3.2. Aanbieders kunnen zich via de Website registreren. Daartoe dienen zij een formulier in te vullen, waarin zij hun contactgegevens invullen. Indien gewenst kan de Aanbieder specificeren wat voor soort Offerteverzoeken hij wenst te ontvangen. Na ontvangst van het ingevulde registratieformulier controleert de Dienstverlener deze op volledigheid. Indien de gegevens compleet zijn accepteert de Dienstverlener de Registratie en zal de Aanbieder relevante Offerteverzoeken ontvangen.

3.3. Aanvragers kunnen op de Website een formulier invullen waarin zij, naast enkele contactgegevens, kort aangeven welke dienst zij – voor zichzelf of voor een ander –wensen te ontvangen. Na verzending van het formulier controleert de Dienstverlener deze op volledigheid. Indien noodzakelijke gegevens ontbreken zal de Dienstverlener de Aanvrager vragen deze aan te vullen. Volledig ingevulde formulieren worden, na acceptatie, direct beschikbaar gesteld aan enkele geregistreerde Aanbieders uit de omgeving van de Aanvrager, die de gevraagde dienst aanbieden en hebben aangegeven Offerteverzoeken te willen ontvangen.

3.4. Indien de Aanbieder de gevraagde dienst ook daadwerkelijk wil aanbieden, zal hij vervolgens zelf contact opnemen met de Aanvrager en hem een aanbod doen. Vervolgens kunnen de Aanvrager en de Aanbieder gezamenlijk, zonder inmenging van de Dienstverlener, een overeenkomst voor dienstverlening sluiten.

  1. Wijze van dienstverlening

4.1. Na ontvangst van de registratie verstrekt de Dienstverlener aan de Aanbieder een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hij direct toegang krijgt tot het persoonlijke gedeelte van de Website.

4.2. De Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de Registratie als bedoeld onder 3.2. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een Registratie niet te accepteren.

4.3. Na totstandkoming van de Overeenkomst stelt de Dienstverlener, via het door de Aanbieder opgegeven e-mailadres en het persoonlijke gedeelte van de Website, aan de Aanbieder Offerteverzoeken beschikbaar die relevant zijn voor de Aanbieder, met een door de Aanbieder instelbaar maximum. Alle Offerteverzoeken die door de Aanbieder opgegeven diensten binnen het door de Aanbieder opgegeven postcodegebied betreffen, worden in het kader van de Overeenkomst beschouwd als relevant.

4.4. De Aanbieder kan desgewenst via het persoonlijke gedeelte van de Website het maximumaantal te ontvangen Offerteverzoeken wijzigen of het gebruik van de Dienst tijdelijk stopzetten. De Dienstverlener zal de verzending van Offerteverzoeken, na bevestiging van de gewijzigde voorkeuren door de Aanbieder, overeenkomstig aanpassen.

4.5. De Dienstverlener controleert de door Aanvragers aangeboden gegevens uitsluitend op volledigheid. Zij staat niet in voor de juistheid van de door de Aanvragers verstrekte gegevens.

4.6. De Dienstverlener biedt met de Dienst uitsluitend een platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij heeft derhalve slechts een faciliterende functie en speelt geen rol bij de totstandkoming van de uiteindelijke overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanbieder en de Aanvrager, noch bij de uitvoering daarvan.

4.7. Op de Dienstverlener rust bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting. Zij garandeert derhalve op geen enkele wijze dat zij de Aanbieder met Aanvragers in contact kan brengen, noch dat zij de Aanbieder relevante Offerteverzoeken kan toezenden.

  1. Verplichtingen Aanbieder, kosten

5.1. De Aanbieder is verplicht bij registratie in ieder geval zijn (bedrijfs)naam, kvk-nummer, adres, postcode en e-mailadres op te geven. De Aanbieder garandeert dat alle door hem in het kader van de Registratie verstrekte gegevens, waaronder ook de gegevens betreffende zijn expertise, juist zijn.

5.2. De Aanbieder is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor elk aan hem gezonden Offerteverzoek een vergoeding van EUR 59,95 exclusief 21% btw verschuldigd.

5.3. De Dienstverlener zal de Aanbieder maandelijks achteraf factureren voor de door de Aanbieder ontvangen Offerteverzoeken.

5.4. De Aanbieder is te allen tijde gehouden de Offerteverzoeken binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen.

5.5. In geval van niet-tijdige betaling door de Aanbieder verbeurt hij aan de Dienstverlener, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld met een hele maand. Daarnaast heeft de Dienstverlener het recht alle (buiten)gerechtelijke kosten die samenhangen met de incasso ten laste van de Aanbieder te brengen. De vergoeding van deze kosten wordt, tenzij aan-toonbaar meer kosten gemaakt zijn, gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 40,-.

5.6. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor het verlenen van de Dienst aan de Aanbieder op te schorten gedurende de termijn dat deze met de betaling van enige factuur van de Dienstverlener in gebreke is.

  1. Persoonsgegevens, geheimhouding

6.1. De Aanbieder garandeert dat hij de persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van de Dienstverlener ontvangt, uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn. De Aanbieder mag deze gegevens derhalve slechts gebruiken om met de Aanvrager die de ontvangen persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld in contact te treden.

6.2. De Aanbieder is verplicht om op zorgvuldige wijze, en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving, om te gaan met de persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot zijn beschikking krijgt.

6.3. Het is de Aanbieder niet toegestaan zijn gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee hij toegang heeft tot het persoonlijke gedeelte van de Website, aan derden te verstrekken. De Dienstverlener zal nooit de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van de Aanbieder opvragen.

  1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

7.2. De Aanbieder kan de Dienstverlener op ieder moment verzoeken zijn Registratie te beëindigen. Het verzoek tot beëindiging dient per e-mail te worden gezonden aan support@Makelaarsoffertes.nl. De Dienstverlener zal de gegevens van de Aanbieder binnen 24 uur verwijderen, waarmee de Overeenkomst van rechtswege eindigt.

7.3. De Dienstverlener is jegens de Aanbieder te allen tijde, en zonder enige aankondiging vooraf, gerechtigd de Dienst te beperken, aan te passen of te beëindigen. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal de Dienstverlener de door de Aanbieder verstrekte gegevens verwijderen.

  1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm of door welke oorzaak dan ook, geleden door de Aanbieder in samenhang met of naar aanleiding van de Overeenkomst, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.2. In het bijzonder is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm of door welke oorzaak dan ook, geleden door de Aanbieder bij of ten gevolge van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanvrager en de Aanbieder.

8.3. Voorts kan de Dienstverlener in het bijzonder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid van enige door de Aanvrager verstrekte gegevens.

8.4. In gevallen waarin de Dienstverlener aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, zal zijn aansprakelijkheid zijn beperkt tot een vervangende schadevergoeding ter hoogte van maximaal het bedrag van de voor de niet nagekomen verplichting bedongen prijs (excl. BTW).

8.5. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte schade en gevolgschade in de breedste zin des woords is te allen tijde uitgesloten.

8.6. De Aanbieder vrijwaart de Dienstverlener zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met of het gevolg zijn van de Overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder ook alle aanspraken die voort zouden kunnen komen uit (de uitvoering van) de overeenkomst voor dienstverlening tussen de Aanvrager en de Aanbieder.

8.7. Voorts vrijwaart de Aanbieder de Dienstverlener voor alle aanspraken van derden, waaronder in het bijzonder het CBP, die verband houden met of het gevolg zijn van onvoldoende zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die door de Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Aanbieder ter beschikking zijn gesteld.

  1. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van en in samenhang met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Makelaarsoffertes.com is eigendom van Dutch Blue B.V. - KvK nummer 39077372